Privacy beleid

Privacybeleid (AVG)

Inleiding

In mijn praktijk hecht ik veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom geef ik hierbij heldere en transparante informatie over hoe ik in mijn praktijk omga met persoonsgegevens. Om uw privacy te waarborgen ga ik zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd mij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt in ieder geval met zich mee:

 • Dat ik uw persoonsgegevens verwerk ik in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid.
 • Dat persoonsgegevens van cliënten op mijn praktijk worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  (1) Administratieve doeleinden;
  (2) Communicatie over de behandeling en/of afspraken;
  (3) Uitvoering geven aan de behandeling.
 • Dat ook alle andere informatie die u verder schriftelijk of mondeling aan ons verstrekt vertrouwelijk is en onder mijn beroepsgeheim valt.

N.B. (1 juli 2018) ik heb besloten om geen emails meer te versturen met therapiegerelateerde inhoudelijke informatie. Ik gebruik email alleen voor het maken van afspraken voor een therapiesessie en voor facturering. Emailverkeer is namelijk niet 100% veilig. Hoewel ik van mijn kant alles doe om mijn emailaccount te beveiligen bestaat er altijd een risico dat onbevoegden accounts hacken en uw emailverkeer kunnen inzien. Daarom adviseren wij om geen inhoudelijke privacygevoelige informatie via email met ons te delen.

 • Dat verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (contact en facturering). Hieronder vallen uw naam, voornamen,geboortedatum, leeftijd, geslacht, adresgegevens, BSN-nummer, burgerlijke staat, telefoonnummer (vast en mobiel), e-mailadres, burgerlijke staat, geloofsovertuiging, huisarts, verwijzer, naam zorgverzekering, aanvullende verzekering, polisnummer, eerder psychologische hulp gehad (zo ja, welke), opleiding na basisonderwijs, beroep/werkzaamheden/activiteiten, huidige werkgever, in ziektewet sinds, naam bedrijfsarts, telefoonnummer bedrijfsarts telefoonnummer bedrijfsarts, hulpvraag/klachten. Ik verzamel verder alleen informatie, die ik nodig heb om u de psychologische hulp te verlenen, die met u is overeengekomen (zoals verwijzing, intakeverslag, verslagen van therapiesessies).
 • Dat uw gegevens onder mijn beroepsgeheim vallen en veilig (digitaal) in uw dossier worden opgeslagen
 • Dat uw schriftelijke toestemming wordt gevraagd als dit nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Dat uw dossier desgewenst door u kan worden ingezien, aangepast of vernietigd. Ook kan u een kopie krijgen van uw dossier.
 • Dat uw persoonsgegevens door mij in een dossier worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de behandeling en het declareren ervan; het dossier moet ik volgens wettelijk voorschrift gedurende vijftien jaar bewaren, terwijl ik de financiële administratie gedurende 7 jaren moet bewaren.
 • Dat ik passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Dat ik geen persoonsgegevens zal doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en u daarvoor toestemming hebt gegeven.
 • Dat ik op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze zal respecteren.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan mij geeft, kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Persoonsgegevens geef ik niet door aan een partij waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met zo’n partij (verwerker) maak ik de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan een andere partij verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben ik verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, verstrek ik geen persoonsgegevens. Persoonsgegevens van minderjarige personen jonger dan 16 jaar verwerk ik alleen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Uw rechten over uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb, voor zover dat niet in strijd is met mijn wettelijke plicht om een dossier vijftien jaar lang te bewaren. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken en ik kan daarvoor kosten in rekening brengen.
Als ik uw persoonsgegevens verwerk op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover eerst rechtstreeks contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan betreur ik dat. U heeft altijd het recht deze klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
In mijn praktijk ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacybeleid hierover of – in algemenere zin – vragen heeft of contact met mij wenst, kan dit.