Uw rechten

Er bestaan een aantal wetten waarmee jouw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO), de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Kwalititeitswet Zorginstellingen.

Dossier
In jouw dossier staan jouw persoonsgegevens, het behandelplan en werkaantekeningen over de voortgang van de behandeling. Wanneer de behandeling is afgerond, wordt het dossier afgesloten. Ik ben wettelijk verplicht om het dossier 15 jaar te bewaren. Daarna wordt het vernietigd.
Je hebt recht op inzage in jouw dossier, recht op afschrift (hier zijn kosten aan verbonden), correctie en blokkering van rapportage, voordat deze wordt gegeven of verstuurd aan derden. Voor inzage, eventuele correctie, intrekken van toestemming en blokkering van rapportage aan derden maken we een afspraak. Hiervoor geldt het gebruikelijke uurtarief.

Vertrouwelijkheid
Met alle informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan. Als psycholoog heb ik een beroepsgeheim; cliëntgegevens vallen onder privacybescherming. Dit betekent dat ik geen enkele informatie aan anderen/derden mag doorgeven zonder uitdrukkelijke toestemming van jou. Alleen na jouw schriftelijke toestemming, krijgen andere partijen – bijvoorbeeld familie, bekenden, vertegenwoordigers van de werkgever – inzage in jouw dossier. Hetzelfde geldt voor het verstrekken van informatie uit het dossier. Het dossier wordt achter slot en grendel bewaard en wordt 15 jaar na beëindiging van de behandeling zodanig vernietigd, dat het niet meer te lezen is. Op jouw verzoek kan een dossier eerder vernietigd worden. Je hebt ten alle tijden recht op inzage van het dossier na afspraak met mij en op een kopie van het dossier (hier zijn kosten aan verbonden).

Informatie aan de huisarts
Desgewenst stel ik de huisarts schriftelijk/soms mondeling op de hoogte. Overleg met anderen die relevant en essentieel zijn voor jouw behandeling – bijvoorbeeld homeopathie, scholen, fysiotherapie, logopedie – gebeurt alleen na jouw toestemming.

Beëindiging
Elke behandeling wordt afgesloten met een afsluitend evaluatiegesprek, tenzij anders afgesproken. Je  kan op elke gewenst moment de therapie of het therapiegesprek – ook zonder opgaaf van redenen – beëindigen. Om de therapie goed af te ronden wordt een evaluatiegesprek op prijs gesteld. Ik heb als psycholoog het recht de therapie eenzijdig te beëindigen, maar ik ben verplicht en, indien van toepassing de verwijzer op de hoogte te stellen van de beweegredenen. Ik heb als psycholoog  het recht de therapie of therapiegesprek onmiddellijk te beëindigen indien jij je misdraagt, bijvoorbeeld mij bedreigt, gewelddadig bent of onder invloed van middelen als alcohol en drugs verkeert.

Waarneming
In geval van meer dan 3 weken sluiting van de praktijk,  is er telefonische waarneming geregeld met een collega-psycholoog uit de regio. Dit geldt alleen in geval van nood en bij zeer dringende vragen die de huisarts niet kan beantwoorden.

Klachtenreglement
Als je, op wat voor wijze dan ook, commentaar of kritiek hebt, op mijn werkwijze, zou ik het op prijs stellen als je dit met mij bespreekt. Ik kan ervan leren, tot nut van jouw behandeling en die van andere cliënten. Voor het geval we er samen niet uit mochten komen kan een derde (een andere psycholoog) gevraagd worden om in een gesprek verheldering te brengen en zo mogelijk tot een oplossing te komen in de kwestie. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan voorzien de beroepsverenigingen in een klachtenregeling. Het klachtenreglement is te vinden op de website van de NVPA.