Verplichtingen voor administratie en factuur 2014 voor GZ-psychologen in de Basis GGZ
Zorgaanbieders die producten in de GB-GGZ uitvoeren volgens het afgesloten Bestuurlijk Akkoord moeten in 2014 veel meer data gaan aanleveren.

Een overzicht
De Minimale Dataset aan de DIS. Dit is een wettelijke verplichting die door de NZa is vastgesteld en die voor iedereen geldt die producten in de GB-GGZ uitvoert.
De (Minimale) Dataset aan de SBG. Deze omvat de MDS voor de DIS plus een aantal aanvullende data (zie hieronder) Zoals bijvoorbeeld data over de herkomst en opleidingsniveau van de cliënt. Het aanleveren van deze data aan de SBG is verplicht voor iedereen die producten in de GB-GGZ uitvoert volgens het afgesloten Bestuurlijk Akkoord.
Onder deze dataset aan de SBG vallen vervolgens ook de ROM data. Ook dit is verplicht voor iedereen in de GB-GGZ volgens het Bestuurlijk Akkoord. ROM is het verloop van de behandeling bij individuele cliënten volgen met behulp van evidence based meetinstrumenten.

Verplichtingen voor administratie en factuur 2014

4.7 De administratieve organisatie dient zodanig ingericht te zijn dat
een audit-trail mogelijk is. De zorgautoriteit en de zorgverzekeraar
moeten te allen tijde de mogelijkheid hebben om vastlegging van de
uitgevoerde behandeltrajecten op juistheid te controleren.

5. Minimale Dataset Basis GGZ

5.1 De minimale dataset Basis GGZ omvat per gedeclareerde prestatie
de volgende gegevens:

1. Zorgaanbieder
– Unieke identificatie zorgaanbieder (AGB-code)

2. Hoofdbehandelaar
– AGB-code (op persoonsniveau) en diens beroep
– Indien van toepassing: AGB-code (op persoonsniveau) van de
tweede hoofdbehandelaar en diens beroep

3. Verwijzer
– Het type verwijzer
1. Verwezen patiënt vanuit de eerste lijn (o.a. huisarts,
bedrijfsarts, bureau jeugdzorg)
2. Verwezen patiënt vanuit een (andere) GGZ-instelling,
instelling voor medisch specialistische zorg of GGZ-praktijk
3. Verwezen patiënt vanuit de crisis zorg of S.E.H.
4. Eigen patiënt (bijvoorbeeld in geval van een vervolg-DBC)
5. Verwezen patiënt, maar verwijzer heeft geen AGB-code
(bijvoorbeeld in geval van een verwijzing naar de crisis zorg,
buitenlandse zorgaanbieder)
6. Zelfverwijzer
7. Bemoeizorg
– AGB-code verwijzer (op persoonsniveau), indien er sprake is van
type verwijzer genoemd onder 1 tot en met 4

4. Patiëntgegevens
a. Naam patiënt
b. Geboortedatum 5. Behandeltraject per patiënt

‒ Indeling in prestatie op basis van zorgvraagzwaarte na intake en
diagnostiek
‒ Prestatie bij eindigen van het behandeltraject
‒ Gedeclareerde prijs
‒ Stoornis volgens DSM-IV (hoofdniveau)
‒ ROM (ja/nee)
‒ Begindatum behandeltraject
‒ Einddatum behandeltraject
‒ Geleverde behandelcomponenten:
o Intake, diagnostiek, ROM en verslaglegging
o Aanvullende diagnostiek
o Face-to-face behandeling
o E-health behandeling
o Gespecialiseerde behandeling
o Consultatie
‒ Per behandelcomponent wordt geregistreerd:
o Hoofdbehandelaar en diens beroep
o Betrokken medebehandelaars en diens beroep(en)
o Aantal minuten directe en indirecte tijd per betrokken beroep
‒ Afsluitreden:
o Patiëntprofiel patiënt voldoet niet aan patiëntprofiel Basis GGZ (geen DSM stoornis)
o Patiëntprofiel te zwaar voor patiëntprofiel Basis GGZ
o Overlijden Patiënt
o 365 dagen
o No show patiënt
o Behandeling afgerond
o Overig

5.2 In uitzondering op artikel 5.1 wordt voor de Transitieprestatie in
plaats van onderdeel 5 geregistreerd:
‒ Prestatie
‒ Gedeclareerde prijs
‒ Stoornis volgens DSM IV ja/nee
‒ Begindatum behandeltraject
‒ Einddatum behandeltraject
‒ Aantal minuten directe en indirecte tijd hoofdbehandelaar en
diens beroep
‒ Aantal minuten directe en indirecte tijd medebehandelaars en
diens beroep
INFORMEREN

6. Aanlevering

6.1 De in artikel 5 bedoelde minimale dataset wordt door de
zorgaanbieder over alle gedeclareerde prestaties per patiënt elektronisch
aangeleverd.6.2 Identificerende persoonsgegevens als bedoeld in artikel 60, tweede
lid, van de Wmg worden gepseudonimiseerd aangeleverd.

6.3 De in 6.1 bedoelde gegevens worden maandelijks aangeleverd aan
het DIS. Vrijgevestigde zorgaanbieders die Basis GGZ leveren, zijn
gerechtigd om per kwartaal aan te leveren.

6.4.1 Privacyverklaring
Artikel 6.1 voor zover betrekking hebbend op tot de diagnose herleidbare
gegevens, blijft buiten toepassing indien de patiënt en de zorgaanbieder
gezamenlijk een verklaring hebben ondertekend overeenkomstig bijlage
II.

6.4.2 Inzenden verklaring
De verklaring bedoeld in artikel 6.1 dient vóór, doch uiterlijk op het
moment van indiening van de gegevens in het bezit te worden gesteld
van de behandelaar van de patiënt.

6.4.3 Bewaren afschrift
De zorgaanbieder houdt in zijn administratie een afschrift van de in
artikel 6.4.1 bedoelde verklaring.

7. Transparantie

7.1 De factuur van de zorgaanbieder aan de patiënt/verzekeraar
vermeldt minimaal de navolgende gegevens als onderdeel van de
prestatiebeschrijving:

a. Naam, geboortedatum, geslacht, postcode,
burgerservicenummer3
, UZOVI-nummer
b. Geleverde prestatie
c. Prijs
d. Startdatum en einddatum van het behandeltraject
e. AGB-code van het zorgaanbieder die de prestatie levert
f. AGB-code van de hoofdbehandelaar (op persoonsniveau) en
diens beroep
g. Indien van toepassing: AGB-code van de tweede
hoofdbehandelaar (op persoonsniveau) en diens beroep
h. Betrokken medebehandelaar(s) en diens beroep conform
beroepentabel GGZ
i. Het type verwijzer
1. Verwezen patiënt vanuit de eerste lijn (o.a. huisarts,
bedrijfsarts, bureau jeugdzorg)
2. Verwezen patiënt vanuit een (andere) GGZ-instelling,
instelling voor medisch specialistische zorg of GGZ-praktijk
3. Verwezen patiënt vanuit de crisis zorg of S.E.H.
4. Eigen patiënt (bijvoorbeeld in geval van een vervolg-DBC)
5. Verwezen patiënt, maar verwijzer heeft geen AGB-code
(bijvoorbeeld in geval van een verwijzing naar de crisis zorg,
buitenlandse zorgaanbieder)
6. Zelfverwijzer
7. Bemoeizorg
j. AGB-code verwijzer (op persoonsniveau), indien er sprake is van
type verwijzer genoemd onder 1 tot en met 4

3
Indien burgerservicenummer niet beschikbaar is, dan wordt het identificatienummer
verzekerde geregistreerd. Kenmerk
NR/CU-537
Pagina
7 van 15

k. Directe en indirecte patiëntgebonden tijd hoofdbehandelaar
l. Directe en indirecte patiëntgebonden tijd medebehandelaar(s)
m. Totaal besteedde directe en indirecte tijd (som j en k)
Indeling in prestatie op basis van zorgvraagzwaarte na intake en
diagnostiek4

7.2 Een zorgaanbieder die Basis GGZ levert aan patiënten waarvan de
ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de
betreffende zorgaanbieder, maakt een standaardprijslijst bekend.

7.2.1 Voorwaarden standaardprijslijst
De standaardprijslijst Basis GGZ voldoet aan de volgende voorwaarden.
1. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de juistheid van de
inhoud van de standaardprijslijst.
2. Per prestatie wordt de inhoud van de prestatie en het
bijbehorende tarief dat in rekening wordt gebracht vermeld.
3. De standaardprijslijst bevat per prestatie de meest recente
tarieven en vermeldt een ingangsdatum waarop deze in werking
treedt. De ingangsdatum geldt voor alle tarieven op de
standaardprijslijst.
4. De standaardprijslijst vermeldt de samenwerkingsvormen.
5. De standaardprijslijst vermeldt voor welke consumenten de
standaardprijslijst van toepassing is door het weergeven van de
volgende zin: Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten
waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft
afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een
contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen
andere prijzen gelden.

7.2.2 Informeren van consumenten
1. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het tijdig en juist
informeren van de consument.
2. Het is voor consumenten mogelijk om voor aanvang van de
behandelingsovereenkomst op eenvoudige wijze kennis te nemen
van de standaardprijslijst.
3. De standaardprijslijst hangt op een voor consumenten duidelijk
zichtbare plaats in de praktijk van de zorgaanbieder.
4. Indien de zorgaanbieder een website heeft, plaatst de
zorgaanbieder de standaardprijslijst van jaar t en t-1 op de
website.
5. Desgevraagd stelt de zorgaanbieder consumenten via de telefoon
op de hoogte van de tarieven, zoals genoemd op de
standaardprijslijst.
6. Desgevraagd doet de zorgaanbieder consumenten binnen
achtenveertig uur per post dan wel digitaal de standaardprijslijst
toekomen.

DECLAREREN

8. Declaratiebepalingen

8.1 De prestaties in de Basis GGZ worden in rekening gebracht mits er
sprake is van betrokkenheid van een hoofdbehandelaar bij het
behandeltraject van de patiënt.

DECLAREREN

8. Declaratiebepalingen

8.1 De prestaties in de Basis GGZ worden in rekening gebracht mits er
sprake is van betrokkenheid van een hoofdbehandelaar bij het
behandeltraject van de patiënt.